ಬರ್ಪರೇ ಬಾಬಾ

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು “ಬಾಬಾ” ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೇಮಿಯಾದರೆ ಸಾಕು .

” ಬಾಬಾ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ ಬರ್ಪರೇ ಬಾಬಾ 😜

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s